Сфери на дейност

Специализирани сме в медиация, осигуряването на компетентни правни консултации на физически лица, както и на български и чуждестранни търговски дружества в областта на финансите, индустрията, търговията, услугите, строителството, интелектуалните права и други.

Работим и имаме опит в следните области на правото:

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Консултации за права и задължения, възниквали по силата на договори и деликт;
 • Изготвяне на договори, участие в преговори за подписването, прекратяването и изпълнението им.

ВЕЩНО ПРАВО

 • Пълно проучване на недвижими имоти;
 • Преговори за сключване на сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори, нотариални актове и представителство пред нотариус.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Консултации и изготвяне на документи за регистрация, пререгистрация, преобразуване, прекратяване на дружества;
 • Регистрационни процедури пред административни органи;
 • Консултации и изготвяне на различни видове търговски договори;
 • Консултации във връзка с производство по несъстоятелност.

СЕМЕЙНО ПРАВО

 • Консултации и изготвяне на брачни договори;
 • Консултации при решаване на спорове по Закона за домашното насилие;
 • Участие в решаване на спорове чрез медиация.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Извършване на правни действия за издаване на различни административни актове;
 • Обжалване на административни актове по административен и съдебен ред;
 • Представителство пред държавни и общински органи, съд;
 • Консултации изработване на проекти по Закона за обществените поръчки;
 • Консултации и процесуално представителство по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки.

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Консултации в областта на данъчното право;
 • Представителство пред органите на данъчната администрация.

ЗАСТАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети.

ТРУДОВО ПРАВО

 • Консултации относно сключване и прекратяване на трудови договори.

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА

 • Регистрация на марки, географски означения и промишлени дизайни;
 • Представителство пред Патентното ведомство и съд;
 • Консултации при съдебна защита на авторско право и сродните му права.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • Граждански, търговски и брачни дела;
 • Административни и наказателно-административни дела;
 • Изпълнителни дела;
 • Несъстоятелност;
 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Патентното ведомство;
 • Представителство пред арбитраж.