Малина Владимирова

Адвокат Владимирова

Образование
Магистър по право, Юридически факултет, Софийски университет „Свети Климент Охридски” (1978)

Кариера
Стажант-съдия в Софийски градски съд
(1978-1979)
Различни позиции до началник на отдел в Кирковски районен народен съвет – София
(1981-1988)
Юрисконсулт и началник на отдел „Административно
и правно обслужване” на район „Красно село”
при Столична община
(1988-1991)
Юрисконсулт в Институт по картография
(1991-1993)
Адвокат в Софийска адвокатска колегия
(от 1993)

Области на практика
Практика в областта на вещно, трудово, облигационно, семейно, наследствено и административно право

Чужди езици
Руски език

Контакти
malina.vladimirova@vy-law.com